WVS onderaan de streep

Scroll naar beneden om WVS in het jaar 2018 in cijfers uitgedrukt te zien. Wij adviseren om deze pagina op een tablet of PC te bekijken aangezien sommige complexe tabellen op smartphones niet volledig getoond kunnen worden.

+++
Aantal inwoners per gemeente

Op 31-12-2018

+++
Verdeling medewerkers naar gemeente van inwoning

Per 31-12-2018

WSW Ambtelijk Flexkompaan WIW Beschut (via Flexkompaan) Totaal ID
pers fte pers fte pers fte pers fte pers fte pers fte pers
Bergen op Zoom (748) 463 398,87 10 9,26 21 18,35 1 1,00 20 12,48 515 439,95 17
Woensdrecht (873) 92 82,36 8 7,30 7 6,50 0 0 7 4,20 114 100,36
Steenbergen (851) 110 94,25 4 3,63 5 4,50 0 0 3 1,40 122 103,79
Roosendaal (1674) 611 519,83 20 17,56 30 26,74 0 0 27 16,73 688 580,85
Halderberge (1655) 224 192,66 4 3,78 12 10,88 0 0 3 2,20 243 209,51
Moerdijk (1709) 111 95,03 0 0 4 3,60 2 1,89 7 4,60 124 105,12
Rucphen (840) 278 236,45 8 6,86 5 4,80 0 0 6 4,80 297 252,91
Etten-Leur (777) 246 213,19 5 4,31 8 6,85 0 0 10 6,10 269 230,45
Zundert (879) 85 73,47 4 3,58 2 1,80 0 0 4 2,50 95 81,35
Overig 51 46,28 8 6,55 31 26,21 0 0 1 0,90 91 79,94
Totaal 2.271 1.952,39 70 62,83 125 110,22 2 2,89 88 55,90 2.557 2.184,23 17

+++
Verdeling medewerkers naar gemeente van inwoning

Per 31-12-2018

Bedrijf 1 Bedrijf 2 Bedrijf 3 Bedrijf 4 Bedrijf 5 Centrale diensten
Bergen op Zoom (748) 67 241 29 67 45 14
Woensdrecht (873) 22 35 12 8 13 2
Steenbergen (851) 21 53 10 17 5 4
Roosendaal (1674) 108 279 61 78 50 35
Halderberge (1655) 62 92 11 43 9 7
Moerdijk (1709) 30 46 1 24 6 4
Rucphen (840) 94 96 8 60 9 11
Etten-Leur (777) 61 97 19 44 18 7
Zundert (879) 30 24 2 25 1 3
Overig 10 21 4 13 2 1
Totaal 505 984 157 379 158 88

+++
WSW-medewerkers naar gemeente van inwoning

Per 31-12-2018

2017 2018
Bergen op Zoom 477 463
Etten-Leur 249 246
Halderberge 240 224
Moerdijk 119 111
Roosendaal 652 611
Rucphen 297 278
Steenbergen 116 110
Woensdrecht 92 92
Zundert 92 85
Overige gemeenten 51 51
Totaal 2.385 2.271

+++
WIW-medewerkers naar gemeente van inwoning

Per 31-12-2018

2017 2018
Bergen op Zoom 1 1
Etten-Leur 0 0
Halderberge 0 0
Moerdijk 2 2
Roosendaal 0 0
Rucphen 0 0
Steenbergen 0 0
Woensdrecht 1 0
Zundert 0 0
Totaal 4 3

+++
Personeel WSW en ambtelijk + regulier

Per 31-12-2018

31-12-17 31-12-2018
pers. fte pers. fte
WSW 2.385 2.048,62 2.271 1.952,39
Ambtelijk + regulier 185 167,07 195 173,05

+++
WSW-medewerkers per bedrijfsonderdeel

Per 31-12-2018

Bedrijf 1 (Groenvoorziening en Bestratingen) 505
Bedrijf 2 (Industrie) 984
Bedrijf 3 (Business Post en Pakketservice) 157
Bedrijf 4 (Detachering en Begeleid Werken) 379
Bedrijf 5 (WVS Schoonmaak v.o.f.) 158
Centrale diensten 88

 

+++
WSW-medewerkers in en uit dienst

Per 31-12-2018

In dienst 2
Uit dienst 116
Reden uit dienst
WAO 37
TOP/pensioen 52
Eigen verzoek 10
Ontslagen 1
Overleden 11
Wederzijds goedvinden 3
Einde contract 2

 

+++
WSW-medewerkers naar arbeidshandicap

Per 31-12-2018

Licht/matig 2.090
Ernstig 181

 

+++
WSW-medewerkers naar doelgroep

Per 31-12-2018

Voor 1 januari 1998 981 personen (oude doelgroep)
Na 1 januari 1998 1.290 personen (nieuwe doelgroep)

+++
Aantal medewerkers WVS

Per 31-12-2018

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
WSW 2.723 2.769 2.776 2.818 2.837 2.806 2.652 2.521 2.385 2.271
WIW 56 49 44 28 18 8 5 4 4 3
Ambtelijk + Regulier 186 191 183 183 180 172 178 187 185 195
Beschutwerkers (via Flexkompaan) 6 40 88
Totaal 2.965 3.009 3.003 3.029 3.035 2.986 2.835 2.718 2.614 2.557

+++
Leeftijdsopbouw SW-populatie

Per 31-12-2018

+++
Leeftijdsopbouw ambtelijke + reguliere medewerkers

Per 31-12-2018

+++
Meldingen vertrouwenspersonen naar aard van de melding

Per 31-12-2018

Meldingen per categorie bij VP 2017 2018 Meldingen registratieformulier 2017 2018
Seksuele intimidatie 1 - Seksuele intimidatie  - -
Agressie/bedreiging/intimideren 5 9 Agressie/bedreiging/intimideren 8 5
Pesten 9 7 Pesten - -
Werkconflict 14 7 Werkconflict - -
Discriminatie - 4 Discriminatie - -
Privéprobleem 4 6 Privéprobleem - -
Totaal 33 33 Totaal 8 5
In behandeling genomen 29 27 In behandeling genomen - -

+++
Meldingen vertrouwenspersonen per sector

Per 31-12-2018

Meldingen per bedrijf VP 2017 2018 Meldingen registratieformulier 2017 2018
Post - 2 Post 2 2
Groen 10 8 Groen 1 -
Industrie 13 14 Industrie 5 3
Schoonmaak 5 3 Schoonmaak - -
Detachering 2 2 Detachering - -
Centrale diensten 3 1 Centrale diensten - -
Projecten - 3 Projecten - -
Totaal 33 33 Totaal 8 5

 

+++
Meldingen vertrouwenspersonen naar vorm van arbeidsrelatie

Per 31-12-2018

Meldingen ongewenst gedrag 2017 2018 Meldingen registratieformulier 2017 2018
Van medewerkers over medewerkers 14 4 Van medewerkers over medewerkers 6 2
Van medewerkers over leiding 19 19 Van medewerkers over leiding 1 1
Van leiding over medewerkers - 4 Van leiding over medewerkers 1 -
Door externe over medewerker - - Door externe over medewerker - 2
Totaal 33 27 Totaal 8 5
Genomen vervolgstappen:
 • Gesprekken met leidinggevenden, begeleiding, bedrijfsarts, BMW, P&O.
 • Adviezen aan leiding, medewerkers en organisatie/directie.
 • Doorverwijzingen naar externe organisaties zoals MEE, Traverse, politie.

+++
Meldingen behandeld bij klachtencommissie

Per 31-12-2018

2017 2018
Aantal zaken voorgelegd bij klachtencommissie 0 0
Toelichting:
 • Nog steeds onvoldoend gebruik van / aandacht voor meldingen met het formulier: Registratie melding klacht ongewenst gedrag.
 • Een gelijk aantal meldingen en aanvragen voor vertrouwenspersonen. In 2017 waren er 33 meldingen en in 2018 waren er ook 33 meldingen.
 • In het afgelopen jaar werd er 3 keer advies gevraagd door de leiding aan de vertrouwenspersoon.
 • Een relatief groot aantal klachten van medewerkers richtten zich naar de leiding; 19 van de 33 klachten gaan hierover. Vaak een gevolg van wisselingen, onvoldoende aandacht, slechte communicatie.
 • Er zijn enkele medewerkers door de bedrijfsarts doorverwezen naar de vertrouwenspersoon omdat er iets speelde in de werksituatie. Dit in het kader van verzuimpreventie.
 • Meldingen die door middel van het Registratieformulier ongewenst gedrag zijn gedaan, hebben dit jaar een follow up gekregen. De vertrouwenspersonen checken na enkele maanden of er nog acties wenselijk zijn.

Naast het bijstaan van medewerkers van WVS geven de vertrouwenspersonen ook gevraagd en ongevraagd advies aan het management. Hiervoor is er ieder kwartaal een overleg met concernhoofd P&O om algemene zaken door te nemen.

Overige acties:
 • Regionale intervisiebijeenkomsten vertrouwenspersonen (specifiek SW) bijgewoond.
 • Intervisie in het kader van het behoud van certificering vanuit de LVV (Landelijke Vereniging van Vertrouwenspersonen).
 • Oriëntatie op landelijk beleid over ontwikkelingen van wetten en regelgevingen voor vertrouwenspersonen door volgen van bijscholingsdagen.
Acties in 2019:
 • Met betrekking tot uitwerking van het beleid gewenst gedrag adviseren en monitoren.
 • De training Omgaan met Social Media inzetten. Momenteel liggen hiervoor twee concrete vragen.
 • Functionaliteit formulier: Registratie melding klacht ongewenst gedrag. In 2019 wederom acties om het gebruik van het formulier te bevorderen.

+++
Gemelde arbeidsongevallen met verzuim in 2018 naar duurklasse en verzuimdagen

Per 31-12-2018

Bedrijfsonderdeel Aantal met duurklasse 1-7 dagen Aantal met duurklasse 8-42 dagen Aantal met duurklasse > 42 dagen Totaal aantal ongevallen Totaal aantal dagen IF ID
Centrale diensten 0 1 0 1 14 0,57 14,0
Bedrijf 1 5 4 1 10 132 1,11 13,2
Bedrijf 2 1 3 3 7 619 0,60 88,4
Bedrijf 3 3 3 1 8 124 4,49 15,5
Bedrijf 4 1 1 2 4 177 0,98 44,3
Bedrijf 5 0 1 0 1 27 0,57 27,0
Totalen 10 13 7 31 1.093 0,97 35,3
Opmerkingen
 • IF betreft de frequentie-index, dit is het aantal ongevallen per 100 werknemers.
 • ID betreft de duur-index, dit is de gemiddelde verzuimduur per ongeval.

In 2018 heeft WVS op grond van artikel 9 Arbo-wet (ziekenhuisopname en/of blijvend letsel) 3 ongevallen gemeld bij de Inspectie SZW. Hiervan zijn 2 ongevallen door hen daadwerkelijk in behandeling genomen; hierbij is geen causaal verband aangetoond tussen het ongeval en 
een overtreding van de Arbowet. Eén ongeval loopt nog en richt zich op de naleving van de zorplicht en regelgeving bij de materieel werkgever van de gedetacheerde WVS-medewerker.

+++
Verzuimcijfers

Per 31-12-2018

2017 % sw % regulier % totaal
Bedrijf 1 14,1 6,6 13,8
Bedrijf 2 21,8 8,4 21,6
Bedrijf 3 8,6 0,5 8,1
Bedrijf 4 15,9 8,1 15,7
Bedrijf 5 17,8 2,1 17,6
Centrale diensten 8,1 5,7 7,0

+++
Ontwikkelcijfers

Per 31-12-2018

2016 2017 2018
Binnen onder eigen begeleiding 1.146 1.033 985
Beschut werken (Participatiewet) 6 38 123
Buiten onder eigen leiding (werken op locatie) 770 773 732
Buiten met externe leiding (groepsdetachering) 3 3 0
Individuele detachering 577 551 524
Begeleid werken 25 26 30
TOP