+ Privacy statement WVS

+ Privacy verklaring WVS-groep

WVS is onderdeel van een gemeenschappelijk regeling van negen gemeenten. Als leerwerkbedrijf helpen wij mensen bij hun ontwikkeling. Dit doen wij door het aanbieden van begeleiding, werk, opleiding en training.

WVS hecht grote waarde aan de privacy van haar medewerkers, klanten, partners en de bezoekers van haar website. Persoonsgegevens van onze medewerkers, klanten, partners en bezoekers van de website worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid verwerkt en beveiligd. In deze privacy verklaring laten we je weten welke gegevens wij verzamelen, wanneer wij deze verzamelen, waarom wij deze verzamelen en met wie wij ze eventueel delen. Zo snap je precies hoe wij werken.

Wij houden ons aan de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), de Telecommunicatiewet en overige (privacy)wet- en regelgeving.

+ Algemeen

Deze privacy verklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die WVS-groep. (hierna: “WVS” of “wij”/”ons”/”onze”) verzamelt en verwerkt van onze medewerkers, klanten, partners en bezoekers van haar website. Onder WVS wordt in dit verband tevens verstaan de private (dochter-) ondernemingen, te weten Propeople Holding BV, Flexkompaan BV en WVS Facilitair BV, alsmede de Stichtingen waarvoor medewerkers van WVS bestuurlijke verantwoordelijkheid dragen, te weten de Stichting Werkwijs West-Brabant en de Stichting Op Weg Naar Werk.

+ Contactgegevens

Onze contactgegevens zijn:
WVS
Bosstraat 81, 4704 RL Roosendaal
Postbus 1130, 4700 BC Roosendaal
Tel: 0165 59 65 00 (algemeen nummer) E-mail: info@wvs.nl
Onze functionaris gegevensbescherming (FG) is te bereiken via: FG@wvs.nl,
of via het algemene telefoonnummer.

+ Verwerking van persoonsgegevens

Wij verwerken persoonsgegevens, die met ons worden gedeeld in onze dagelijkse rol als leerwerkbedrijf en via onze website, wanneer het contactformulier wordt gebruikt.

+ Verwerking van persoonsgegevens via onze website - Informatie aanvragen / contactformulier

Wanneer je als bezoeker van de website met behulp van het contactformulier informatie opvraagt of een vraag of opmerking deelt, verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

- Naam
- E-mailadres

Bovengenoemde gegevens worden uitsluitend verwerkt voor het leveren van de opgevraagde informatie of het beantwoorden van jouw vraag of opmerking.

Wanneer je via onze website solliciteert naar een vacature, vragen wij jou:

- Naam
- E-mail adres
- Jouw CV

Al deze informatie wordt bewaard tot 1 maand na invulling van de vacature of langer in overleg met jou.

+ Digitale nieuwsbrieven

WVS verstuurt op dit moment geen digitale nieuwsbrieven. Zodra dit wel het geval zal zijn, en je hebt je voor deze nieuwsbrief aangemeld, worden jouw contactgegevens bewaard zolang je de nieuwsbrief wil ontvangen. Je kunt je dan afmelden door gebruik te maken van de in deze nieuwsbrief vermelde link.

+ Verwerking van persoonsgegevens in onze dagelijkse rol als leerwerkbedrijf

Als leerwerkbedrijf, waarbij wij de rol hebben van werkgever, detacheerder, trainer, opleider en begeleider verwerken wij persoonsgegevens. De verwerking van deze persoonsgegevens is noodzakelijk vanwege wettelijke verplichtingen die gelden voor een werkgever of die voortvloeien uit de Participatiewet. Verder zijn deze in bepaalde gevallen noodzakelijk om uitvoering te kunnen gegeven aan een overeenkomst, bv bij detachering.

De persoonsgegevens die daarbij worden verwerkt zijn beperkt tot wat strikt noodzakelijk is en zullen niet langer worden bewaard dan nodig voor het doel waarvoor ze zijn verzameld of wanneer hier wettelijke verplichtingen voor gelden.

+ Geautomatiseerde besluitvorming met inbegrip van profilering

Wij maken geen gebruik van individuele, geautomatiseerde besluitvorming, waaronder profilering.

+ Cookies

Wij maken gebruik van cookies. Dat doen we om de website beter te laten werken en ter verhoging van het gebruikersgemak. Verder verzamelen wij informatie over de pagina’s die gebruikers op onze website bezoeken, om bij te houden hoe vaak bezoekers terug komen en om te zien welke pagina’s het goed doen op de website. Dit doen wij met behulp van functionele en analytische cookies.(Google analytics)

Ook maken we gebruik van tracking cookies, ook wel marketingcookies. Dit zijn cookies die binnen een domein of over verschillende domeinen gebruikt worden om surfgedrag van de bezoekers vast te leggen. Hiermee kunnen uiteindelijk gerichte aanbiedingen gedaan worden.

Voor het gebruik van tracking cookies vragen wij jou om toestemming bij het bezoeken van onze website.

Je kunt overigens altijd je cookie instellingen in je web browser wissen of aanpassen.

+ Met wie delen wij jouw persoonsgegevens?

Persoonsgegevens verzameld via onze website worden niet met derden gedeeld.

Persoonsgegevens die door ons worden verwerkt in onze rol als leerwerkbedrijf worden, indien noodzakelijk, gedeeld met (gemeentelijke) instanties en opdrachtgevers. Dit doen wij op basis van wettelijke verplichtingen of anders alleen met jouw toestemming.

Hierbij geldt altijd dat er niet meer persoonsgegevens worden gedeeld dan strikt noodzakelijk.

+ Hoe lang bewaren wij jouw gegevens?

1. Gegevens verzameld via onze web site:
Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens worden verwerkt.

Dit betekent voor:
- Informatie aanvragen / contactformulier: tot 3 maanden na de aanvraag.
- Sollicitaties via de website: tot 1 maand na de invulling van de vacature of langer in overleg met jou.

2. Gegevens die wij verwerken in onze rol als leerwerkbedrijf
Ook hier bewaren wij persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens worden verwerkt. Hiervoor gelden wettelijk bewaartermijnen

+ Zijn jouw persoonsgegevens veilig?

Om uw persoonsgegevens te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang, openbaarmaking of verlies, hebben wij passende technische en organisatorische maatregelen getroffen. Deze maatregelen worden met regelmaat geëvalueerd en geactualiseerd.

+ Worden jouw persoonsgegevens buiten de EER verwerkt?

Wij zullen jouw persoonsgegevens niet delen met organisaties die buiten de Europese Economische Ruimte (EER) zijn gevestigd. Mocht dit veranderen, dan zullen wij je hiervan op de hoogte stellen via de privacy verklaring.

+ Wat zijn jouw rechten?

Je hebt altijd het recht, met redelijke tussenpozen, om ons te vragen of, en zo ja, welke persoonsgegevens wij van jouw verwerken. Nadat je deze persoonsgegevens hebt kunnen inzien, en daar is aanleiding toe, kunt je vragen om deze te laten corrigeren of wissen. Daarnaast kun je vragen de verwerking van uw persoonsgegevens te laten blokkeren. Het blokkeren of wissen van persoonsgegevens is alleen dan mogelijk wanneer er voor de verwerking geen contractuele of wettelijke verplichting is. Als de verwerking van jouw persoonsgegevens is gebaseerd op basis van jouw toestemming, kunt je deze toestemming altijd intrekken. Om gebruik te kunnen maken van je rechten kunt u met ons contact opnemen via FG@wvs.nl.

+ Klachten?

Als je van mening bent dat de verwerking van uw persoonsgegevens niet rechtmatig is of de manier waarop wij met jouw persoonsgegevens omgaan niet correct is, kun je een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). De AP houdt toezicht op de naleving van privacy wet- en regelgeving. Meer informatie over het indienen van een klacht bij de AP kun je vinden op de website van de AP (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl).

+ Vragen?

Wij hechten grote waarde aan jouw mening. Heb je vragen en/of opmerkingen over de manier waarop WVS met jouw persoonsgegevens omgaat, dan kun je contact met ons opnemen via FG@WVS.nl.

Deze privacy verklaring is vastgesteld op 25 september 2018. Je vindt de meest recente versie van de privacy verklaring altijd op de website www.wvs.nl.

TOP