Privacyverklaring WVS

WVS hecht grote waarde aan jouw privacy. Deze privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die WVS en Business Post verzamelen en verwerken van hun websites en vanuit dagelijkse bedrijfsvoering. Je kunt ervanuit gaan dat we deze persoonsgegevens met de grootst mogelijke zorgvuldigheid verwerken en beveiligen. Altijd volgens de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en overige (privacy)wet- en regelgeving. Mocht je na het lezen van deze verklaring toch nog vragen hebben dan kun je ons bereiken via de contactgegevens.

Contact

Bezoekadres: Bosstraat 81, 4704 RL Roosendaal
Postadres: Postbus 1130, 4700 BC Roosendaal
Telefoonnummer: 088 031 2000

Onze functionaris gegevensbescherming (FG) is te bereiken via: FG@wvs.nl of via het bovenstaande telefoonnummer.

Over WVS

WVS helpt als leerwerkbedrijf mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in hun ontwikkeling naar duurzaam werk. Dit doen wij door het aanbieden van begeleiding, werk, opleiding en training. Daarnaast heeft WVS een eigen arbodienst. Wij zijn het grootste leerwerkbedrijf van West-Brabant en onderdeel van een gemeenschappelijk regeling van negen gemeenten.

Verzameling en verwerking

Wij verzamelen en verwerken persoonsgegevens op de volgende manieren:

1. Website

Formulieren

Wij verzamelen en verwerken persoonsgegevens die via het contact- en sollicitatieformulier op de website met ons worden gedeeld. Bij het contactformulier gaat om de volgende gegevens: naam en e-mailadres. Dit wordt uitsluitend verwerkt voor het leveren van de opgevraagde informatie of het beantwoorden van jouw vraag of opmerking. Als je via onze website solliciteert naar een vacature verwerken wij jouw naam, e-mailadres en cv. Deze worden uitsluitend verwerkt voor de sollicitatieprocedure.

Cookies

Wij maken gebruik van cookies. Dat doen we om de website beter te laten werken en het gebruiksgemak te verhogen. Verder verzamelen wij informatie over de pagina’s die gebruikers op onze website bezoeken om bij te houden hoe vaak bezoekers terugkomen en om te zien welke pagina’s het goed doen op de website. Dit doen wij met behulp van standaard functionele en analytische cookies.

Daarnaast maken we ook gebruik van tracking cookies; ook wel marketingcookies genoemd. Dit zijn cookies die binnen een domein of over verschillende domeinen gebruikt worden om surfgedrag van de bezoekers vast te leggen. Hiermee kunnen uiteindelijk gerichte aanbiedingen gedaan worden. Voor het gebruik van marketingcookies vragen wij jou om toestemming bij het bezoeken van onze website. Voor meer informatie over ons gebruik van cookies verwijzen we je naar ons cookiestatement.

2. Digitale nieuwsbrieven

Na verkregen toestemming versturen wij digitale nieuwsbrieven aan onze stakeholders om ze op de hoogte te houden van WVS. Hiervoor verwerken we de volgende persoonsgegevens: naam en e-mailadres.

3. Dagelijkse bedrijfsvoering

Als sociaal ontwikkelbedrijf hebben wij de rol hebben van werkgever, trainer, opleider en begeleider. Vanuit onze dagelijkse bedrijfsvoering als WVS en Business Post verwerken wij persoonsgegevens. We beperken de verwerking van deze persoonsgegevens tot wat strikt noodzakelijk is.

4. Geautomatiseerde besluitvorming

Wij maken geen gebruik van geautomatiseerde individuele besluitvorming en profilering.

Delen

Je wilt vast graag weten met wie we je persoonsgegevens delen:

1. Website

Persoonsgegevens verzameld via formulieren op onze website delen we niet met derden. Persoonsgegevens verzameld via functionele en analytische cookies delen we niet met derden. Marketingcookies verzameld via onze website kunnen we mogelijk delen met derden, bijvoorbeeld onze vertrouwde leveranciers op het gebied van marketing en design.

2. Digitale nieuwsbrieven

Persoonsgegevens bestemd voor onze digitale nieuwsbrieven delen we niet met derden.

3. Dagelijkse bedrijfsvoering

Persoonsgegevens die in onze dagelijkse bedrijfsvoering als sociaal ontwikkelbedrijf verzameld en verwerkt worden, delen we enkel indien strikt noodzakelijk met overheidsinstanties en opdrachtgevers. Dit gebeurt op basis van wettelijke verplichtingen of alleen met jouw toestemming.

Onze arbodienst verstrekt persoonsgegevens alleen aan derden waar het wettelijk is voorgeschreven (rapportages UWV WERKbedrijf of UWV) en alleen in die mate als voor de afhandeling van de betreffende rapportage noodzakelijk is. Verder worden persoonsgegevens alleen met andere instanties of personen gedeeld wanneer je hiervoor schriftelijk toestemming hebt verleend in de vorm van een machtiging.

Verder zullen we jouw persoonsgegevens niet delen met organisaties die buiten de Europese Economische Ruimte (EER) zijn gevestigd. Mocht dit veranderen, dan zullen we je hiervan op de hoogte stellen via de privacyverklaring.

Bewaren

Je kunt er altijd vanuit gaan dat wij je persoonsgegevens niet langer zullen bewaren dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor de persoonsgegevens werden verwerkt. Dit betekent:

1. Website

Contactformulieren: tot drie maanden na de aanvraag.

Sollicitaties: tot een maand na de invulling van de vacature of langer in overleg met jou.

2. Digitale nieuwsbrieven

Gegevens worden bewaard zolang je de nieuwsbrief wilt ontvangen. Je kunt je altijd afmelden voor de nieuwsbrief door gebruik te maken van de vermelde afmeldlink.

3. Dagelijkse bedrijfsvoering

Voor de dagelijkse bedrijfsvoering geldt dat wij nooit langer dan strikt noodzakelijk en op basis van wettelijk bewaartermijnen persoonsgegevens bewaren.

Beveiliging

Om jouw persoonsgegevens te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang, openbaarmaking of verlies hebben wij passende technische en organisatorische maatregelen getroffen. Deze maatregelen worden met regelmaat geëvalueerd en geactualiseerd. Wanneer wij gebruik maken van partners die in opdracht van WVS persoonsgegevens verwerken, zijn daar passende afspraken mee gemaakt in lijn met deze privacyverklaring.

Rechten

Je hebt altijd het recht om ons – met redelijke tussenpozen – te vragen of en welke persoonsgegevens wij van jou verwerken. Nadat je deze persoonsgegevens hebt kunnen inzien en er aanleiding toe blijkt te zijn, kun je vragen om deze te laten corrigeren of wissen. Daarnaast kun je vragen de verwerking van je persoonsgegevens te blokkeren. Het blokkeren of wissen van persoonsgegevens is alleen mogelijk als er voor de verwerking geen contractuele of wettelijke verplichting is. Als de verwerking van je persoonsgegevens is gebaseerd op basis van jouw toestemming kun je deze toestemming altijd intrekken. Om gebruik te maken van je rechten, kun je contact met ons opnemen via fg@wvs.nl.

Klachten

Als je van mening bent dat de verwerking van jouw persoonsgegevens niet rechtmatig is of dat de manier waarop wij met jouw persoonsgegevens omgaan niet correct is en we komen er samen niet uit, kun je een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). De AP houdt toezicht op de naleving van privacywet- en regelgeving. Meer informatie over het indienen van een klacht bij de AP kun je vinden op hun website: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Vragen

Heb je vragen en/of opmerkingen over de manier waarop WVS met jouw persoonsgegevens omgaat, dan kun je contact met ons opnemen via fg@wvs.nl.

Deze privacyverklaring is geactualiseerd en vastgesteld op 5 september 2023. Je vindt de meest recente versie van de privacyverklaring altijd op onze website: www.wvs.nl/privacy-statement/